Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV

 

Uitvoering van dienstverlening
Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV verzorgt adequate (bij)scholing voor (huis)artsen, sociaal geneeskundigen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals en managers in de zorg. Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV zal de overeengekomen scholingen ten alle tijden naar beste vermogen uitvoeren.

Registratie
Deelnemers kunnen zich aanmelden en de deelnemersbijdrage voldoen via Ideal via de website www.schoolforintegrativemedicine.nl

Door je te registreren voor een scholing ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden van Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV.

Indien je je binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd van 14 dagen na registratie bedenkt, dan kun je dit per email aan ons doorgeven. De volledige deelnemersbijdrage zal binnen 2 weken worden gerestitueerd.

Deelnamebijdrage
De deelnamebijdrage per scholing staat vermeld in het scholingsoverzicht. Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV heeft het recht de deelnamebijdrage te wijzigen, met dien verstande dat na registratie voor een scholing, de op het moment van registratie genoemde deelnamebijdrage zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Afgelasting scholing

Bij ziekte van de docent zal de scholing afgelast worden. Je zult hiervan per email of telefonisch op de hoogte gesteld worden. De scholing zal verplaatst worden naar een andere datum. Indien de voorgestelde datum je niet schikt dan zal de deelnamebijdrage volledig aan je gerestitueerd worden.

 

Ook bij het niet behalen van het minimaal voor de scholing gestelde deelnemersaantal zal de scholing afgelast worden. De deelnemersbijdrage zal ook dan binnen 2 weken volledig aan je gerestitueerd worden.

 

Betalingen

Alle betalingen verlopen via Ideal. Direct na de betaling ontvangt men een bevestiging en een factuur.

 

Verhindering

Ben je onverhoopt verhinderd om deel te kunnen nemen aan de scholing waarvoor je je reeds geregistreerd hebt?

Vervanging
Bij verhindering kan iemand anders jouw plaats innemen. Meld je je verhindering en/of vervanging van deelname zo spoedig mogelijk per email. Vervanging na het begin van een scholing is niet mogelijk.

Annulering
Inschrijvingen voor scholingen kunnen per email geannuleerd worden. Bij annulering meer dan 6 weken voorafgaande aan de (eerste dag) van de scholing, wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht. De gelden zullen binnen 2 weken worden teruggestort. Bij annulering op of na 6 weken voorafgaande aan de (eerste dag) van de scholing, is de volledige deelnamebijdrage verschuldigd. Bij tussentijds stoppen van deelname aan meerdaagse scholingen vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats.

Bij meerdaagse scholingen bij annulering 6 weken of langer voor het begin van de scholing worden de bestaande gelden gerestitueerd minus € 395 aan reeds gemaakte vaste kosten. Om te annuleren mail je naar simone@schoolforintegrativemedicine.nl. Je plek aan iemand anders geven kan altijd en is kosteloos. Als wij de scholing annuleren, kunnen we het scholingsbedrag terugstorten. We kunnen de door jou gemaakte reiskosten echter niet vergoeden. Als de meerdaagse scholing door (nood)weer, natuurrampen of politieke onrust geen doorgang kan hebben, ook dan kunnen we een terugstorting niet garanderen. Daarom adviseren we je een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Annulering in company-training
In company trainingen kunnen per email of telefonisch geannuleerd worden. Bji annulering meer dan 6 weken voorafgaande aan de (eerste dag) van de scholing worden de voorbereidingskosten aan de contractant in rekening gebracht. Bij annulering op of na 6 weken voor aanvang, is de contractant het gehele bedrag verschuldigd

Aansprakelijkheid en verzekering een- of meerdaagse nascholingen

De deelnemer is gehouden zorg te dragen voor een passende en dekkende verzekering welke de risico’s dekt van zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, ongevallen c.q. letsel, invaliditeit en/of overlijden.

 

De deelnemer is gehouden zorg te dragen voor een passende en dekkende annuleringsverzekering of zich bewust te zijn van de consequenties van het niet afsluiten van een dergelijke verzekering.

 

De ASIMH BV of begeleiders tijdens de nascholingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld en worden gevrijwaard van enige schade die de deelnemer lijdt van welke aard dan ook.

 

De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

 

Nascholingsabonnement

Het nascholingsabonnement is bedoeld voor zorgprofessionals, die scholingen met korting willen volgen en/of gebruik willen maken van andere voordelen van het abonnement.

Een abonnement biedt de volgende voordelen:

  • Je krijgt 15% korting op elke nascholing waarvoor je je inschrijft
  • Als er meer inschrijvingen zijn dan plek, krijg je voorrang
  • 4-8x per jaar ontvang je de nieuwsbrief; je bent zo als eerste op de hoogte van het hele scholingsaanbod

 

Het abonnement kost €95,– per jaar en loopt per lopend kalenderjaar.

Je schrijft je in voor minimaal 1 jaar of voor het resterende deel van het lopende kalenderjaar bij een latere inschrijving. Opzeggingen van het nascholingsabonnement per 31 december, dienen datzelfde jaar uiterlijk 15 november per mail te worden gedaan. Tussentijds opzeggen van het lopende abonnementsjaar is alleen mogelijk bij hoge uitzondering. Bij de inschrijving ontvang je een machtiging tot incasso van het abonnementsgeld voor eventueel volgende jaren.

Het nascholingsabonnement kan niet gebruikt worden voor meerdaagse scholingen met overnachting(en).

 

Geheimhoudingsplicht

Alle informatie, die door deelnemers wordt verstrekt, zal door de Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV en docenten vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast worden alle in de scholingen behandelde documentatie, informatie en gebruikte materialen door alle partijen (deelnemers, organisatie, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd.

Het copyright van het gebruikte lesmateriaal berust bij Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV.

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen of annulering kunt u contact opnemen met Amsterdam School for Integrative Medicine BV per email: info@schoolforintegrativemedicine.nl. Wij streven ernaar binnen 3 werkdagen te reageren.

Klachtenregeling

Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV zal de overeengekomen scholingen ten alle tijden naar beste vermogen uitvoeren. Indien je onverhoopt niet tevreden bent met de dienstverlening dan kun je je klacht bij ons melden.

Een klachtmelding kan per e-mail worden gericht aan mevrouw R.S. Ardesch via info@schoolforintegrativemedicine.nl. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De klacht zal indien nodig worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Amsterdam School for Integrative Medicine & Health en zal vertrouwelijk behandeld worden. Wij streven ernaar de klacht binnen 4 weken af te handelen. Lukt dit onverhoopt niet, dan brengen we daar binnen 4 weken van op de hoogte.

Tegen de uitspraak van de klacht kan beroep worden aangetekend bij Bureau BezinIn ter attentie van mevrouw C.E. van Deudekom via claudiavandeudekom@gmail.com. Het oordeel van Bureau BezinIn is bindend, eventuele consequenties worden door Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Klachten worden geregistreerd en worden bewaard voor een termijn van 1 jaar.